Ekologiczny, mineralny nawóz siarkowy Belenus. Siarka granulowana.

Ekologiczny nawóz mineralny Belenus® to optymalna odpowiedź na problem niedoborów siarki w glebie. Nawóz do zastosowania na każdym rodzaju gleb, w szczególności polecany dla gleb lekkich, narażonych na wymywanie. Wysoki udział siarki z dodatkiem potasu, wapnia i magnezu i sodu wszechstronnie polepsza dobrostan rośliny. Zastosowanie ekologicznego nawozu mineralnego Belenus® zwiększa ilość i jakość plonów poprzez pobudzenie wzrostu wegetatywnego roślin, wzrost zawartości chlorofilu, aktywację enzymów i procesu fotosyntezy. Jednocześnie Belenus® stanowi prawdziwą tarczę chroniącą rośliny przed wpływem metali ciężkich i ksenobiotyków. Ekologiczny nawóz mineralny Belenus® jest szczególnie polecany dla roślin oleistych (m.in. rzepaku, soi, lnu, słonecznika), a także dla kukurydzy, zbóż, warzyw oraz buraka cukrowego.

Ekologiczny nawóz Belenus
Belenus - ECO SOP

Eco SOP = granulowany nawóz oparty na zmielonym, bezchlorkowym polihalicie

Bezpieczne źródło naturalnej siarki, potasu, magnezu i wapnia

Wysoka rozpuszczalność i przedłużony okres dostępności dla roślin

Brak efektu zakwaszenia, zasolenia i eliminacji flory bakteryjnej gleby, pH: 7,7

Do zastosowania przedsiewnie i pogłównie, również w rolnictwie ekologicznym i ogrodnictwie

Opatentowana formuła

Granula Nawozy mineralne Benelus

Właściwości nawozu mineralnego Belenus

 • wysoki udział dobroczynnej siarki siarczanowej polepszającej warunki wzrostu roślin
 • niezastąpione i unikatowe źródło ekologicznego potasu! Nawóz siarkowy do zastosowania w uprawach ekologicznych
 • stopniowe uwalnianie składników pokarmowych i przedłużona dostepność
 • granulat do stosowania przedsiewnie i pogłównie, doskonałe zdolności rozsiewu
 • pełna rozpuszczalność, brak efektu zasolenia i zakwaszenia gleby
 • zwiększa efektywność azotu nawozowego i glebowego
 • wspiera detoksykację metali ciężkich i ksenobiotyków
 • szczególnie polecany dla roślin oleistych (m.in. rzepaku, soi, lnu, słonecznika), a także dla kukurydzy, zbóż, warzyw oraz buraka cukrowego
 • G2D Nodens Technology™ – wielostopniowa technologia rozpylenia, separacji, mieszania i agregacji aktywnych cząstek (wraz z aktywatorem ich rozpadu) dzięki czemu produkt cechuje się najwyższymi parametrami użytkowymi oraz pozwala na osiągnięcie istotnych oszczędności w nawożeniu

Ekologiczny nawóz mineralny BELENUS – Charakterystyka produktu

 • Nawóz mineralny (PFC1( C) (I) (a)(i))
  K(Ca, Mg, Na, S) PROSTY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY 12(+19+5,5+6,5+42)
  12% Tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie
  19% Całkowitego tlenku wapnia (CaO), 7% CaO rozpuszczalnego w wodzie
  5,5% Całkowitego tlenku magnezu (MgO), 5% MgO rozpuszczalnego w wodzie
  6,5% Całkowitego tlenku sodu (Na2O), 5,5% Na2O rozpuszczalnego w wodzie
  42% Całkowitego tritlenku siarki (SO3), 38% SO3 rozpuszczalnego w wodzie
 • Składniki: CMC1: Pierwotne surowce i mieszaniny: Surowa sól potasowa CAS: 15278-29-2, Mączka wapienna CAS:471-34-1
 • Granulometria: 98% produktu ma postac granul o wymiarach 2-8mm
 • pH substancji : 7,7
 • środki ostrożności: stosować ochronę oczu i twarzy. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku dostania się do ust natychmiast skontaktować się z lekarzem!
 • przechowywać z dala od promieni słonecznych, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Rola nawozów mineralnych w plonowaniu roślin

Plonowanie roślin jest w znacznej mierze uwarunkowane ich prawidłowym odżywieniem. Źródłem składników mineralnych jest gleba oraz stosowane nawozy mineralne, naturalne i organiczne. Po przystąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej obserwuje się postępującą specjalizację gospodarstw rolnych, w wyniku której następuje zmniejszenie pogłowia zwierząt gospodarskich i ograniczenie dopływu materii organicznej do gleb. Obserwowany niedobór ekologicznych nawozów mineralnych oraz uprawa nowych odmian roślin o dużych  potrzebach nawozowych przyczyniły się do zwiększenia znaczenia nawozów mineralnych. Stały się one w niektórych rejonach Polski głównym źródłem pierwiastków mineralnych dla roślin. W Polsce zużywa się ogółem 2049831 ton nawozów mineralnych rocznie tj. 140,2 kg·ha-1 użytków rolnych. Mimo  to w Polsce gleby o bardzo niskiej i niskiej zawartości pierwiastków niezbędnych takich jak fosfor, potas i magnez nadal stanowią od 27% (dla Mg) do ok. 40% (dla K) użytków rolnych (Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018).  Dlatego istotne jest stosowanie w nawożeniu roślin nawozów mineralnych o wysokiej zawartości łatwo dostępnych pierwiastków zawartych w naturalnych  nieprzetworzonych chemicznie surowcach. Nawozem spełniającym te tak istotne z punktu widzenia racjonalnej i ekologicznej uprawy roślin kryteria jest innowacyjny granulowany ekologiczny nawóz mineralny Belenus®(wg. PN-EN 13535)  . Jest on produkowany między innymi z polihalitu, surowiec ten jest poddawany wnikliwej kontroli jakościowej oraz przetwarzany w innowacyjnej technologii G2D Nodens Technology ™. Opisywany tu nawóz zawiera: 42% SO3 , 12% K2O, 19% CaO, 5,5% MgO, 6,5%Na2O. Wszystkie wymienione niezbędne pierwiastki mineralne występują w formie rozpuszczalnej w wodzie, a przez to  łatwo dostępnej dla roślin. Belenus®jest szczególnie odpowiedni dla upraw, które preferują niski poziom chlorków w glebie, takich jak tytoń, winogrona oraz tam gdzie pożądana jest wyższa zawartość suchej masy np. w ziemniakach. Nawóz ten nie powoduje zakwaszenia gleby oraz może być mieszany z innymi nawozami, również azotowymi. Przeznaczony jest do stosowania bezpośrednio przed siewem roślin, jak i krótko po wschodach.

Siarka w nawozie mineralnym Belenus®

Wszystkie zawarte w ekologicznym nawozie mineralnym Belenus® pierwiastki są niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Szczególnego podkreślenia wymaga jednak rola siarki. Jej fizjologiczna rola wynika głównie z obecności w cząsteczce trzech aminokwasów: cysteiny, cystyny oraz metioniny. Siarka w postaci reszt siarczanowych wchodzi w skład kwaśnych polisacharydów i niektórych flawonoidów np. persykaryny. Makropierwiastek ten występuje także w układach heterocyklicznych witamin, niektórych amin (ergotioneiny), alkaloidów (Ernst 1998, Marska i Wróbel 2000). Do witamin zawierających siarkę w postaci połączeń heterocyklicznych zaliczamy: tiaminę i biotynę. Pierwiastek ten występuje również w niskocząsteczkowych związkach organicznych tj. kwasie djenkolowym, merkaptanie metylowym oraz olejkach czosnkowych występujących w roślinach z rodzaju Allium. Siarka występuje  również w trójpeptydach np. penicylinie i cefalopurynie – antybiotykach, których prekursorami są cystyna i cysteina (Marska i Wróbel 2000). W formie utlenionej siarka jest składnikiem sulfolipidów stanowiących elementy strukturalne błon komórkowych (Kleppinger-Sparace i in. 1990). Pierwiastek ten w formie utlenionej jak i zredukowanej występuje  w glukozynolanach. (Josefsson 1970).

siarka w nawozie mineralnym Belenus

Potas w nawozie mineralnym Belenus®

Drugim makropierwiastkiem występującym w ekologicznym nawozie mineralnym Belenus®jest potas, który wraz z wapniem odgrywa kluczową rolę w procesie pobierania wody przez rośliny.  Kationy K+ oraz Ca2+ regulują gospodarką wodną rośliny poprzez  sterowanie procesem transpiracji. Jon potasowy powoduje otwieranie, a Ca2+ zamykanie aparatów szparkowych liści. Według najnowszych badań ponad 60 różnych reakcji enzymatycznych jest aktywowanych przez jon potasowy (Stępień i in. 2009; Tripathi i in. 2014). Pierwiastek ten zwiększa odporność roślin na choroby oraz ich mrozoodporność. Wykazano również jego korzystny wpływ na trwałość przechowalniczą roślin.  W przypadku ziemniaka dobre zaopatrzenie roślin w potas polepsza akumulację skrobi w bulwach oraz zmniejsza ich podatność na ciemnienie miąższu przed i po ugotowaniu. Bulwy odmian ziemniaka przeznaczone na frytki i chipsy uzyskują lepszą barwę po wysmażeniu (Grzebisz 2011; Osowski i in. 2017).

Potas w nawozie Belenus
potas w nawozie mineralnym belenus

Wapń w nawozie Belenus®

Wspomnieć trzeba też zawartość wapnia w nawozie Belenus®. Wapń reguluje odczyn gleby oraz jest pierwiastkiem niezbędnym dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Rośliny odpowiednio odżywione wapniem, który kontroluje proces fotolizy wody są dłużej zielone oraz aktywne fotosyntetycznie, co w efekcie powoduje wzrost plonu. Należy również podkreślić jego rolę  w czasie podziału mitotycznego zachodzącego w merystemach roślin. Procesy te są szczególnie ważne w rozwoju systemu korzeniowego i tworzeniu włośników, co stanowi podstawę budowy przyszłego plonu. Ponieważ dzięki prawidłowo rozwiniętym korzeniom rośliny mogą pobrać z gleby większe ilości makropierwiastków (N, P, K i Mg) i mikropierwiastków (Mo, Mn, Zn, Cu, Fe, B). Również zbyt niski poziom Ca2+ blokuje anafazę przez co zahamowany jest wzrost roślin. Dobre zaopatrzenie roślin bobowatych (motylkowych) w wapń jest koniecznym warunkiem tworzenia brodawek korzeniowych, w których odbywa się wiązanie azotu (Kocoń 2012; Tab. 4). Niedobór wapnia powoduje zaburzenie wzrostu łagiewki pyłkowej kukurydzy i nie dochodzi do zapłodnienia czego widocznym efektem jest niepełne zaziarnienie kolb. Jony wapnia jak i pozostałe składniki mineralne pobierane są przez korzenie wraz z wodą głównie w dzień, gdy aparaty szparkowe liści są  otwarte. Pobrany przez rośliny wapń po jego wbudowaniu w blaszkę środkową (pektynian wapnia)  w warunkach suszy gwarantuje wysoką wytrzymałość ścian komórkowych oraz utrzymuje integralność i spójność tkanek dzięki czemu pośrednio przyczynia się do zwiększenia odporności na patogeny i infekcje np. kwaśny odczyn gleby będący efektem zaniechania wapnowania gleb może przyczynić się do wystąpienia kiły kapusty  (Plasmodiophora brassicae) w uprawie rzepaku (przy niewłaściwym zmianowaniu). Pobieranie jonów wapnia (Ca2+) przez rośliny jest w znacznym stopniu uwarunkowane genetycznie (Bousquet i in. 1981; Wójcik 1998; Marschner 2012). Rośliny jednoliścienne zazwyczaj pobierają mniejsze ilości wapnia w stosunku do większości roślin dwuliściennych (Loneragan i in. 1968; Loneragan i Snowball 1969;  Islam i in. 1987; Wójcik 1998).

Magnez w nawozie Belenus ®

Ostatnim niesłychanie ważnym makropierwiastkiem niezbędnym zawartym w granulowanym nawozie Belenus jest magnez. Pierwiastek ten pobudza rozwój systemu korzeniowego. Bez niego nie funkcjonują podstawowe procesy fizjologiczne roślin, takie jak pobieranie składników mineralnych i fotosynteza. Magnez bowiem, jako składnik chlorofilu, wpływa na regulację procesów fotosyntezy oraz przemiany energetyczne w roślinie. Pierwiastek ten wpływa na lepsze wykorzystanie pobranego przez rośliny azotu, potasu i fosforu oraz poprawia jakość białka, ogranicza zawartość azotanów. Pobrany przez rośliny magnez oddziałuje korzystnie na transport i gromadzenie fosforu w nasionach. Ponadto, jego zawartość wpływa w istotny sposób na kondycję, odporność i rozwój roślin. Decyduje także o syntezie węglowodanów, tłuszczy i białek oraz bierze udział w transporcie asymilatów. Przy braku magnezu w okresie jesiennej wegetacji roślin uprawnych zahamowany zostaje wzrost korzeni, a w konsekwencji całej rośliny. Wiosną z kolei jego niedobór utrudnia pobieranie i wykorzystanie azotu przez rośliny. Niedobory magnezu powodują słaby wzrost, spadek odporności roślin na choroby, opóźnianie faz rozwojowych roślin i redukcję plonu. Najbardziej na niedobór magnezu są wrażliwe rośliny kapustne (rzepak), okopowe (buraki cukrowe i pastewne, ziemniaki), zboża (ozime i jare), kukurydza, rośliny bobowate, a także wiele warzyw takich jak: pomidory, ogórki, sałata, dynia, papryka oraz warzywa korzeniowe.

 • Omówione makropierwiastki zawarte w ekologicznym nawozie mineralnym Belenus®odgrywają znaczącą rolę w plonowaniu roślin  na co wskazują ich zawartości w plonie głównym i pobocznym najważniejszych roślin uprawnych (Tab. 1). Natomiast  zapotrzebowanie roślin na siarkę kształtuje się następująco:
 • a) rośliny, które wymagają  powyżej 50 kg S·ha-1 – rzepak, kapustne, liliowate;
 • b) rośliny, których zapotrzebowanie waha się w przedziale 20-50 kg S·ha-1 – strączkowe, bobowate, burak cukrowy i pastewny;
 • c) rośliny o zapotrzebowaniu poniżej 20 kg S·ha-1 – zboża, kukurydza, trawy w uprawie polowej, ziemniaki (Gaj 2010).
 • Podstawą do oceny potrzeb nawozowych na siarkę uprawianej rośliny jest ustalenie jej pobrania, które jest iloczynem plonu użytkowego i pobrania jednostkowego (Tab. 2).

Nawóz mineralny Belenus – zastosowanie i dawkowanie

Nawóz można stosować – w zależności od potrzeb Twojej uprawy – przedsiewnie (6-8 dni przed siewem) lub pogłównie (najpóźniej na 2 tygodnie przed spodziewanym początkiem wegetacji ozimin); zalecane wymieszanie z glebą. Dla doboru odpowiedniej dawki konieczne jest uwzględnienie docelowego plonu, typu gleby oraz jej charakterystyki fizycznej i chemicznej. Poniższe zestawienie dawkowania ma charakter orientacyjny.

Uprawy rolnicze
Roślina Dawka nawozu (kg·ha-1)
Burak cukrowy 300-500
Chmiel 300-500
Groch 200-350
Gryka 250
Jęczmień jary 200-350
Jęczmień ozimy 200-350
Kukurydza 200-400
Mieszanki zbożowe 200-350
Owies 200-350
Pszenica jara 200-350
Pszenica ozima 200-350
Pszenżyto 200-350
Rzepak 300-400
Słonecznik 250-300
Soja 200-350
Topinambur 200-300
Użytki zielone 200
Ziemniaki 200
Żyto 200-350
Warzywa
Roślina Dawka nawozu (kg·ha-1)
Brokuł 300-400
Burak ćwikłowy 250
Cebula 300-400
Chrzan 300-400
Czosnek 300-400
Fasola karłowa 250
Fasola tyczna 250
Groszek zielony 250
Jarmuż 300-400
Kalarepa 300-400
Kalafior 300-400
Kapusta brukselska 300-400
Kapusta biała  300-400
Kapusta czerwona 300-400
Kapusta włoska 300-400
Kapusta pekińska 300-400
Marchew 250
Papryka 250
Por 250-400
Rzepa 300-400
Rzodkiew 300-400
Rzodkiewka 300-400

Sposób zastosowania nawozu mineralnego Belenus na przykładzie rzepaku

Tab.1. Średnie pobranie makropierwiastków przez wybrane gatunki roślin uprawnych z plonem głównym wraz z odpowiednią ilością plonu pobocznego (Kocoń 2012)

Roślina Plon z ha Makroelementy w hg/ha
N P K Mg Ca
Pszenica ozima – ziarno 6 t 180 180 180 180 180
Pszenica jara – ziarno 5 t 150 150 150 150 150
Kukurydza – ziarno 6 t 200 200 200 200 200
Rzepak ozimy – nasiona 3 t 153 153 153 153 153
Ziemniak – bulwy* 30 t 102 102 102 102 102
B. cukrowy – korzenie* 40 t 232 232 232 232 232
Koniczyna czerw – ziel. 40 t 220 220 220 220 220

Tab. 2. Jednostkowe pobranie siarki przez wybrane gatunki roślin uprawnych (Gaj 2010).

Roślina uprawna Kg S·t-1 Roślina uprawna Kg S·t-1
Pszenica 4,50 Kukurydza 5,00
Żyto 4,00 Ziemniaki 0,50
Jęczmień 3,75 Buraki cukrowe 0,80
Owies 3,75 Rzepak 20,00
Pszenżyto 4,50 Siano łąkowe 3,00

Wpływ dawki nawozu mineralnego Belenus® na poszczególne plony:

Ryc. 2. Wpływ zastosowania nawozu mineralnego Belenus na plon nasion rzepaku ozimego (Brassica napus), UK, 2018

Ryc. 3. Wpływ nawozu Belenus na plonowanie kapusty białej (Brassica oleracea), Lincolnshire, UK ,2009

wpływ nawozu mineralnego Belenus na plonowanie kapusty

Ryc. 5. Wpływ nawozu Belenus na cechy jakościowe i wielkość plonu brokuł (Brassica oleracea var. Italica), Kervignac, Francja 2016

wpływ nawozu mineralnego Belenus na brokuł

Ryc. 8. Wpływ dawki nawozu Belenus (750 kg·ha-1) na plon pomidorów (Solanum lycopersicum) cv. NO.4. Zhengfen, Henan, Chiny 2016

Wpływ dawki nawozu Belenus na plon pomidorów

Ryc. 6. Wpływ dawki nawozu Belenus na cechy morfologiczne roślin i plonowanie kapusty pekińskiej (Brassica rapa pekinensis) (Hainan, Chiny 2015)

Wpływ dawki nawozu Belenus na cechy morfologiczne roślin
Wpływ dawki nawozu Belenus na cechy morfologiczne roślin i plonowanie kapusty pekińskiej

Ryc. 9. Wpływ nawozu Belenus na plonowanie pszenicy ozimej (Triticum aestivum), UK 2018     

Wpływ nawozu Belenus na plonowanie pszenicy ozimej

Ryc. 11. Wpływ nawozu Belenus na plon bulw ziemniaka (Solanum tuberosum), Niderlandy 2016

Wpływ nawozu Belenus na plon bulw ziemniaka

Ryc. 12. Wpływ nawozu Belenus na plon bulw ziemniaka (Solanum tuberosum), Vredepeel, Niderlandy 2016

Wpływ nawozu Belenus na plon bulw ziemniaka
 1. Bousquet U., Scheidecker D., Heller R., 1981. Effect des conditions de culture sur la nutrition calcique de plantules calcifuge on calcicoles. Physiol. Veg., 19:253-262.
 2. Ernst W.H., 1998. Sulfur metabolism in higher plants: potential for phytoremediation. Biodegradation, 9: 311-318.
 3. Gondek K., Gondek A., 2010. Wpływ nawożenia mineralnego na plonowanie i zawartość wybranych makro i mikroelementów w pszenicy jarej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 55(1): 30-36.
 4. Grzebisz W. 2011. Potas – system nawożenia. Wyd. „Prodruk” Poznań, ss 29.
 5. Igras J., 2013. Dobre praktyki rolnicze w nawożeniu użytków rolnych. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, 1-67.
 6. Islam A.K.M.S., Asher C.J., Edwards D.G. 1987. Response of plants to calcium concentration in flowing solution culture with chloride or sulphate as the counter-ion. Plant and Soil, 98: 377-395.
 7. Jadczyszyn T. 1998. System rolnictwa precyzyjnego. III. Nawożenie w rolnictwie precyzyjnym. Fragmenta Agronomica, 1(57): 28-40.
 8. Jadczyszyn T., Pietruch Cz., 2003: System doradztwa nawozowego NawSald. WieśJutra, 10: 21-22.
 9. Josefsson E. 1970. Glucosinolate content and amino acid composition of rapeseed (Brassica napus) mealas affected by sulphur and nitrogen nutrition. Journal of the Science of Food and Agriculture, 21: 98–103.
 10. Kleppinger-Sparace K.F., Mudd J.B., Sparace S.A., 1990. Biosynthesis of plant sulfolipids. In: Rennenberg H., Brunold Ch., Dekok I.J.,and Stulen I., (eds) Sulfur Nutrition and Sulfur Assimilation in Higher Plants, Academic Publishing , The Hague, pp.77-88.
 11. Kocoń A., 2012. Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. www.docplayer.pl
 12. Kwiatkowski C., Wesołowski M., Harasim E., Kubecki J., 2006. Plon i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki. Pamiętniki Puławskie,
  142: 277-286.
 13. Loneragan F.J., Snowball K., 1969. Calcium requirements of plants. Australian Journal of Agricultural Research, 20: 465-478.
 14. Loneragan F.J., Snowball K., Simmons W.J. 1968. Response of plants to calcium concentration in solution culture. Australian Journal of Agricultural Research, 19: 845-857.
 15. Marschner H., 2011. Mineral Nutrition of Higher Plants. Edited by P. Marschner. Amsterdam, Netherlands: Elsevier/Academic Press, pp. 684,
 16. Marska E, Wróbel J. Znaczenie siarki dla roœlin uprawnych. Folia Univ Agric Stetin 204 Agricultura, 2000;81:69-76.
 17. Osowski J.,Erlichowski T., Urbanowicz J., 2017. Wpływ nawożenia potasem, magnezem i siarką na plonowanie, cemnienie bulw surowych oraz występowanie alternariozy i ospowatości bulw ziemniaka. Fragmenta Agronomica, 34(1): 49–59.
 18. Skarżyńska A., 2007. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2006. wyd. IERiGŻ-PIB Warszawa, ss. 143.
 19. Stępień W., Rutkowska B., Szulc W., 2009. Wpływ stosowania różnych nawozów potasowych na plon i jakość roślin. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych,
  538: 251-256.
 20. Tripathi D.K., Singh V.P., Chauhan D.K., Prasad S.M., Dubey N.K. 2014. Role of macronutrients in plant growth and acclimation: recent advances and future prospective. Improvement of Crops in the Era of Climatic Changes, Editors: Parvaiz Ahmad, Mohd Rafiq Wani, Mohamed Mahgoub Azooz, Lam-Son Phan Tran Springer pp 197-216.
 21. Wójcik P., 1998. Odżywianie się roślin wyższych wapniem. Wiadomości Botaniczne, 42(3/4), s. 41-52.