STATUT FUNDACJI

– tekst jednolity 24.10.2022 r.

„GoudenKorrel”

(dawna nazwa „Polcalc Pomaga”) z siedzibą w Łodzi

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą GoudenKorrel (dawna nazwa Polcalc Pomaga) zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez: Polcalc Sp. z o.o. reprezentowaną  przez Seweryna Rzepeckiego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Nowakowską – Lewek prowadzącą Kancelarię Notarialną w Łodzi przy Sienkiewicza nr 82/84 w dniu 19 grudnia 2019 roku za nr rep. A 3460/2019 r.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
 3. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§3

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe.
 3. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów, filii i zakładów w kraju i za granicą.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja może ustanawiać i nadawać tytuły honorowe.
 6. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zwłaszcza o podobnym zakresie działania.

§4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

II. CELE FUNDACJI

§5

 1. Celami statutowymi Fundacji są:
 2. prowadzenie działalności charytatywnej
 3. inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, a także w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 4. wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, ich rodzin oraz lokalnej społeczności
 5. wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
 6. wspieranie osób samotnych, w szczególności samotnie wychowujących dzieci oraz osób starszych;
 7. propagowanie zasad zdrowego stylu życia;
 8. inspirowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego oraz duchowego społeczeństwa,
 9. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy i realizacji celów Fundacji, a także na rzecz dobroczynności i pomocy społecznej;
 10. wspieranie działalności domów dziecka, domów pomocy społecznej, hospicjów oraz szkół.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie finansowe innych organizacji działających w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji
 2. fundowanie stypendiów;
 3. finansowe i pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
 4. współpracę z placówkami zajmującymi się ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną;
 5. organizowanie imprez kulturalnych;
 6. organizowanie różnorodnych form wypoczynku w czasie wolnym od nauki;
 7. współpracę ze środowiskami nauki, oświaty, techniki i kultury oraz instytucjami gospodarczymi i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą;
 8. gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy w zakresie działalności opisanej w § 5 niniejszego statutu;
 9. udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej realizującym cele Fundacji;
 10. pozyskiwanie sponsorów wspierających finansowo i rzeczowo realizację programu Fundacji;
 11. współpracę z organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań publicznych zgodnych z celami Fundacji;
 12. współpracę z organami i instytucjami Unii Europejskiej.

§7

Fundacja prowadzić będzie działalność pożytku publicznego po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), której przedmiotem będzie:

 1. prowadzenie działalności charytatywnej PKD 94.99.Z
 2. organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, sympozjów, konferencji i innych form przekazywania wiedzy PKD 85.59.B
 3. organizowanie i przeprowadzania imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych PKD 93.11.Z
 4. organizowanie i przeprowadzanie imprez, pikników, marszy, rajdów, wycieczek i innych imprez integracyjnych PKD 93.21.Z
 5. inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, a także w zakresie kultury fizycznej i sportu PKD 94.99.Z
 6. wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, ich rodzin oraz lokalnej społeczności PKD 94.99.Z
 7. wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej PKD 94.99.Z
 8. wspieranie osób samotnych, w szczególności samotnie wychowujących dzieci oraz osób starszych PKD 94.99.Z
 9. propagowanie zasad zdrowego stylu życia PKD 94.99.Z
 10. inspirowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego oraz duchowego społeczeństwa PKD 94.99.Z
 11. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy i realizacji celów fundacji, a także na rzecz dobroczynności i pomocy społecznej PKD 94.99.Z
 12. wspieranie działalności domów dziecka, domów pomocy społecznej, hospicjów oraz szkół PKD 94.99.Z
 13. prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej w zakresie celów statutowych Fundacji, w tym za pośrednictwem i przy wykorzystaniu środków masowego przekazu PKD 94.99.Z
 1. §8
 1. Statutowa działalność Fundacji jest działalnością odpłatną albo nieodpłatną.
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego..

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 60.000,- (sześćdziesiąt tysięcy) złotych wniesiony przez Fundatora, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe i rzeczowe oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§10

 1. Dochodami Fundacji są:
  • dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
  • dochody ze zbiórek, aukcji i przetargów publicznych;
  • odsetki bankowe;
  • dochody z majątku i praw majątkowych Fundacji;
  • inne wpłaty.
 2. Fundacja cały dochód przeznacza na realizację celów statutowych.

§11

  1. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, jeżeli ich ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
  2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§12

 1. Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.
 2. Fundacja nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych w dalszej treści niniejszego statutu Osobami Bliskimi.
 3. Fundacja nie przekazuje swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 4. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 5. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§12a

Fundacja przyjmuje za rok obrotowy okres od dnia 1 stycznia każdego roku do dnia 31 grudnia roku następnego. Pierwszy rok obrotowy fundacji zakończy się dnia 31 grudnia 2020 roku.

IV. ORGANY FUNDACJI

§13

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji;
 2. Zarząd Fundacji.

§14

 1. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
 2. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą:
 • Przewodniczący Rady Fundacji – Anna Latowska;
 • Członek Rady Fundacji – Tomasz Czerwiec.
 1. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji powołuje swą uchwałą Rada Fundacji. W przypadku rezygnacji jednocześnie wszystkich członków Rady Fundacji, kolejny skład Rady Fundacji powołuje Fundator.
 2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony, z tym że Fundator może w każdym czasie odwołać któregokolwiek z jej członków.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 4. Członkowie Rady Fundacji:
  • nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  • nie mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją;
  • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 5. skreślony.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe .
 7. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz na rok.
 8. Rada Fundacji zbiera się również każdorazowo i niezwłocznie na wniosek Fundatora a także na wniosek Zarządu.
 9. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub z jego upoważnienia inny członek Rady Fundacji.
 10. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej 2/3 jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 11. W przypadku przejścia na rzecz Rady Fundacji kompetencji Fundatorów, o czym stanowi § 21 ust. 2 niniejszego statutu, wykonywanie wskazanych kompetencji następuje w drodze jednomyślnych uchwał.

§15

 1. Do kompetencji Rady Fundacji lub jego następcy prawnego należy:
 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia oraz wyznaczanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu;

1a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3-5 oraz § 21 pkt 3)-4) niniejszego statutu;

2. udzielenie wiążących zaleceń Zarządowi;

3. kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu;

4. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu;

5. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu;

6. powoływanie i odwoływanie likwidatora

7. inicjowanie i opracowywanie planów działalności statutowej Fundacji;

8. współpraca z innymi podmiotami w zakresie działalności Fundacji;

9. opracowywanie nowych form działalności statutowej Fundacji;

10. propagowanie idei Fundacji,

11. organizowanie spotkań środowiskowych, prelekcji, pokazów, seminariów,

12. organizowanie środków finansowych i materialnych na cele statutowe Fundacji,

13. przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji i działalności Fundacji.

 1. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo żądania udostępnienia mu dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielania wszelkich wyjaśnień od członków Zarządu.

§16

Członek Rady Fundacji nie otrzymuje wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
 3. Członek zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. W przypadku Zarządu wieloosobowego jego uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
 5. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony, z tym, że Rada Fundacji może w każdym czasie odwołać każdego z członków Zarządu.
 6. Członek Zarządu nie może być członkiem Rady Fundacji ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 7. W skład pierwszego Zarządu wchodzą:
 • Prezes Zarządu – Michał Góra

§ 18

Zarząd Fundacji:

 • reprezentuje Fundację na zewnątrz;
 • opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania;
 • sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
 • sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
 • przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
 • kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych.

§19

Wynagrodzenie osób  fizycznych zatrudnionych przy wykonywaniu odpłatnej  działalności pożytku publicznego Fundacji nie może przekraczać 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§20

 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. Zarząd może ustanowić pełnomocników.

§21

 1. Do wyłącznej kompetencji Fundatora lub jego następcy prawnego należy:
 • zmiana statutu,
 • zmiana celu Fundacji;
 • powołanie pierwszego składu Rady Fundacji, w przypadku rezygnacji jednocześnie wszystkich członków Rady Fundacji, powołanie kolejnego składu Rady Fundacji;
 • odwołanie któregokolwiek z członków Rady Fundacji;
 • decyzja o przekształceniu, połączeniu lub likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku po likwidacji.
 1. W przypadku likwidacji Fundatora, kompetencje, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1), 2) i 5), przechodzą na Radę Fundacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22

  1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
  2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji podejmuje Rada Fundacji kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów – z uwzględnieniem opinii Fundatora.
 3. Rada wskaże odrębną uchwałą likwidatora Fundacji.

§24

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucji której działalność odpowiada celom Fundacji wskazanym w uchwale o likwidacji przez Radę Fundacji.

§25

Majątek Fundacji po likwidacji przeznaczony będzie na cele wskazane wspólnie przez Fundatorów.

§26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

§27

Statut sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

 

Prezes Zarządu Fundacji

Michał Góra